امنیت در توپولوژی‌های شبکه سیسکو

برای افزایش امنیت در توپولوژی‌های شبکه سیسکو، می‌توانید از تدابیری همچون مدیریت زمان (Time) و استفاده از رمزنگاری (Password) در Static و Dynamic Routing استفاده کنید. در زیر، دستورات خط فرمان CLI برای این موارد آمده است:

مدیریت زمان (Time):

1. تنظیم تاریخ و زمان:


```bash
Router(config)# clock set hh:mm:ss month day year
```

2. فعالسازی NTP (Network Time Protocol):


```bash
Router(config)# ntp server <NTP_SERVER_IP>
```

رمزنگاری Password برای Static Routes:

1. تنظیم یک کلمه عبور (Password) برای ورود به کنسول (Console):


```bash
Router(config)# line console 0
Router(config-line)# password <CONSOLE_PASSWORD>
Router(config-line)# login
```

2. اعمال کلمه عبور برای Static Route:


```bash
Router(config)# ip route <DESTINATION_NETWORK> <SUBNET_MASK> <NEXT_HOP> name <ROUTE_NAME>
Router(config)# route-map ROUTE-MAP-NAME permit 10
Router(config-route-map)# match ip address prefix-list PREFIX-LIST-NAME
Router(config-route-map)# set ip next-hop <NEXT_HOP_IP> <ACCESS_LIST_NUMBER>
```

رمزنگاری Password برای Dynamic Routing (مثال با EIGRP):

1. تنظیم کلمه عبور برای EIGRP:


```bash
Router(config)# router eigrp <AS_NUMBER>
Router(config-router)# eigrp router-id <ROUTER_ID>
Router(config-router)# passive-interface default
Router(config-router)# no passive-interface <INTERFACE_NAME>
Router(config-router)# network <NETWORK_ADDRESS>
Router(config-router)# eigrp log-neighbor-warnings
Router(config-router)# eigrp stub connected summary
Router(config-router)# authentication mode md5
Router(config-router)# exit
Router(config)# key chain <KEY_CHAIN_NAME>
Router(config-keychain)# key <KEY_NUMBER>
Router(config-keychain-key)# key-string <KEY_STRING>
```

2. اعمال کلمه عبور به مسیرهای EIGRP:


```bash
Router(config)# interface <INTERFACE_NAME>
Router(config-if)# ip authentication mode eigrp <AS_NUMBER> md5
Router(config-if)# ip authentication key-chain eigrp <AS_NUMBER> <KEY_CHAIN_NAME>
```

لطفاً توجه داشته باشید که مقادیری همچون `<...>` باید با اطلاعات واقعی شبکه شما جایگزین شوند و از روند اجرای دستورات با دقت اطمینان حاصل شود.

در اینجا یک مثال برای تنظیمات امنیتی در توپولوژی شبکه سیسکو با استفاده از Static Route و EIGRP آورده شده است:

1. تنظیمات زمان:


```bash
Router(config)# clock set 14:30:00 Nov 20 2023
Router(config)# ntp server 1.2.3.4 # آدرس یک سرور NTP معتبر
```

2. Static Route با رمزنگاری:


```bash
Router(config)# enable secret <ENABLE_SECRET_PASSWORD>
Router(config)# line console 0
Router(config-line)# password <CONSOLE_PASSWORD>
Router(config-line)# login
Router(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1 name Internal_Route
Router(config)# username admin secret <USERNAME_PASSWORD>
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)# route-map ROUTE-MAP-NAME permit 10
Router(config-route-map)# match ip address 1
Router(config-route-map)# set ip next-hop 10.0.0.1
```

3. EIGRP با رمزنگاری:


```bash
Router(config)# router eigrp 100
Router(config-router)# eigrp router-id 1.1.1.1
Router(config-router)# passive-interface default
Router(config-router)# no passive-interface GigabitEthernet0/0
Router(config-router)# network 10.0.0.0
Router(config-router)# eigrp log-neighbor-warnings
Router(config-router)# eigrp stub connected summary
Router(config-router)# exit
Router(config)# key chain EIGRP-KEY-CHAIN
Router(config-keychain)# key 1
Router(config-keychain-key)# key-string MY_EIGRP_KEY
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip authentication mode eigrp 100 md5
Router(config-if)# ip authentication key-chain eigrp 100 EIGRP-KEY-CHAIN
```

لطفاً به این نکات توجه داشته باشید:

- `<...>` باید با اطلاعات واقعی شبکه شما جایگزین شود.
- در مثال بالا، از `ENABLE_SECRET_PASSWORD`، `CONSOLE_PASSWORD` و `USERNAME_PASSWORD` به عنوان رمزهای عبور مختلف استفاده شده است. این مقادیر باید به شیوه امن تر و با توجه به نیازهای شما تنظیم شوند.
- برای اطمینان از امنیت بیشتر، از رمزنگاری MD5 برای EIGRP استفاده شده است.

پروتکل‌های IGP (Interior Gateway Protocols):

1. OSPF (Open Shortest Path First):

الف) تنظیمات زمان:


```bash
Router(config)# clock set 14:30:00 Nov 20 2023
Router(config)# ntp server 1.2.3.4 # آدرس یک سرور NTP معتبر
```

ب) رمزنگاری Password برای OSPF:


```bash
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# area 0 authentication message-digest
Router(config-router)# key <KEY_NUMBER> md5 <KEY_STRING>
Router(config-router)# interface <INTERFACE_NAME>
Router(config-if)# ip ospf message-digest-key <KEY_NUMBER> md5 <KEY_STRING>
```

2. RIP (Routing Information Protocol):

الف) تنظیمات زمان:


```bash
Router(config)# clock set 14:30:00 Nov 20 2023
Router(config)# ntp server 1.2.3.4 # آدرس یک سرور NTP معتبر
```

ب) رمزنگاری Password برای RIP:


```bash
Router(config)# enable secret <ENABLE_SECRET_PASSWORD>
Router(config)# router rip
Router(config-router)# password <RIP_PASSWORD>
Router(config-router)# passive-interface default
Router(config-router)# no passive-interface <INTERFACE_NAME>
```

پروتکل BGP (Border Gateway Protocol):

1. تنظیمات زمان:


```bash
Router(config)# clock set 14:30:00 Nov 20 2023
Router(config)# ntp server 1.2.3.4 # آدرس یک سرور NTP معتبر
```

2. رمزنگاری Password برای BGP:


```bash
Router(config)# router bgp <AS_NUMBER>
Router(config-router)# neighbor <NEIGHBOR_IP> remote-as <REMOTE_AS_NUMBER>
Router(config-router)# neighbor <NEIGHBOR_IP> password <BGP_PASSWORD>
```

پروتکل EGP (Exterior Gateway Protocol):
در حال حاضر، اغلب شبکه‌ها از پروتکل EGP استفاده نمی‌کنند و به جای آن از BGP استفاده می‌کنند. به همین دلیل، معمولاً توجه به موارد امنیتی در BGP معقولتر است.

OSPF:

```bash
Router(config)# clock set 14:30:00 Nov 20 2023
Router(config)# ntp server 1.2.3.4
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# area 0 authentication message-digest
Router(config-router)# key 1 md5 OSPF_KEY
Router(config-router)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPF_KEY
```
BGP:

```bash
Router(config)# clock set 14:30:00 Nov 20 2023
Router(config)# ntp server 1.2.3.4
Router(config)# router bgp 65001
Router(config-router)# neighbor 192.168.1.1 remote-as 65002
Router(config-router)# neighbor 192.168.1.1 password BGP_KEY
```

لطفاً توجه داشته باشید که `<...>` باید با اطلاعات واقعی شبکه شما جایگزین شود. اطمینان حاصل کنید که مقادیر انتخاب شده برای رمزنگاری به اندازه کافی امن هستند.

OSPF (Open Shortest Path First):

الف) تنظیمات زمان:
- استفاده از دستور `clock set` برای تنظیم تاریخ و ساعت دقیق در روتر.
- اجرای دستور `ntp server` برای ایجاد اتصال به یک سرور NTP جهت همگام‌سازی زمان.

ب) رمزنگاری Password برای OSPF:
- ایجاد یک کلید MD5 با دستورات `key` و `key-string`.
- تعیین کلید برای یک area با دستور `area <AREA_ID> authentication message-digest`.
- نیز، تنظیم کردن کلید MD5 برای هر رابط با دستور `interface <INTERFACE_NAME>` و `ip ospf message-digest-key`.

RIP (Routing Information Protocol):

الف) تنظیمات زمان:
- استفاده از دستور `clock set` برای تنظیم تاریخ و ساعت دقیق در روتر.
- اجرای دستور `ntp server` برای ایجاد اتصال به یک سرور NTP جهت همگام‌سازی زمان.

ب) رمزنگاری Password برای RIP:
- ایجاد یک رمز عبور برای دسترسی به کنسول با `enable secret`.
- فعال کردن رمزنگاری برای RIP با `router rip` و `password`.
- غیرفعال کردن اجازه ارسال RIP به رابط‌های خاص با `passive-interface` و `no passive-interface`.

BGP (Border Gateway Protocol):

1. تنظیمات زمان:
- استفاده از دستور `clock set` برای تنظیم تاریخ و ساعت دقیق در روتر.
- اجرای دستور `ntp server` برای ایجاد اتصال به یک سرور NTP جهت همگام‌سازی زمان.

2. رمزنگاری Password برای BGP:
- تعیین شماره AS با `router bgp <AS_NUMBER>`.
- تنظیم یک همسایه BGP با `neighbor <NEIGHBOR_IP>` و ایجاد ارتباط واقعی با `remote-as <REMOTE_AS_NUMBER>`.
- تعیین رمز عبور با `password <BGP_PASSWORD>`.

از این مثال‌ها می‌توانید برای تنظیمات امنیتی مشابه بر روی شبکه خود استفاده کنید. حتماً به اهمیت انتخاب رمز عبورهای قوی و امن توجه کنید و در نظر داشته باشید که هرگونه تنظیم امنیتی باید با دقت اجرا شود تا از حفاظت بهینه برخوردار شود.

OSPF (Open Shortest Path First):

الف) تنظیمات زمان:
-تاریخ و ساعت دقیق:


 ```bash
 Router(config)# clock set 14:30:00 Nov 20 2023
 ```

-همگام‌سازی با سرور NTP:


 ```bash
 Router(config)# ntp server 1.2.3.4
 ```

ب) رمزنگاری Password برای OSPF:
-ایجاد کلید MD5:


 ```bash
 Router(config)# router ospf 1
 Router(config-router)# area 0 authentication message-digest
 Router(config-router)# key 1 md5 OSPF_KEY
 ```

-تعیین کلید برای رابط:


 ```bash
 Router(config-router)# interface GigabitEthernet0/0
 Router(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPF_KEY
 ```

RIP (Routing Information Protocol):

الف) تنظیمات زمان:
-تاریخ و ساعت دقیق:


 ```bash
 Router(config)# clock set 14:30:00 Nov 20 2023
 ```

-همگام‌سازی با سرور NTP:


 ```bash
 Router(config)# ntp server 1.2.3.4
 ```

ب) رمزنگاری Password برای RIP:
-رمز عبور برای دسترسی به کنسول:


 ```bash
 Router(config)# enable secret <ENABLE_SECRET_PASSWORD>
 ```

-رمزنگاری برای RIP:


 ```bash
 Router(config)# router rip
 Router(config-router)# password <RIP_PASSWORD>
 Router(config-router)# passive-interface default
 Router(config-router)# no passive-interface <INTERFACE_NAME>
 ```

BGP (Border Gateway Protocol):

1. تنظیمات زمان:
-تاریخ و ساعت دقیق:


 ```bash
 Router(config)# clock set 14:30:00 Nov 20 2023
 ```

-همگام‌سازی با سرور NTP:


 ```bash
 Router(config)# ntp server 1.2.3.4
 ```

2. رمزنگاری Password برای BGP:
-تعیین شماره AS و همسایه BGP:


 ```bash
 Router(config)# router bgp <AS_NUMBER>
 Router(config-router)# neighbor <NEIGHBOR_IP> remote-as <REMOTE_AS_NUMBER>
 ```

-تعیین رمز عبور برای ایجاد ارتباط:


 ```bash
 Router(config-router)# neighbor <NEIGHBOR_IP> password <BGP_PASSWORD>
 ```

اطمینان حاصل کنید که از رمزهای عبور قوی و ایمن برای هر پروتکل استفاده کنید و موارد را با دقت اعمال کنید. همچنین، به‌منظور افزایش امنیت، می‌توانید از روش‌های دیگری نظیر استفاده از SHA برای رمزنگاری به جای MD5 در OSPF یا BGP استفاده کنید.

 1. ورود به صفحه فارسی