DTP vs VTP Dynamic Trunking Protocol vs VLAN Trunking Protocol

پروتکل‌های DTP (Dynamic Trunking Protocol) و VTP (VLAN Trunking Protocol) دو پروتکل متفاوت در شبکه‌های سیسکو هستند. در ادامه، تفاوت‌های اصلی و دستورات مرتبط با هر یک تشریح شده‌اند:

1. DTP (Dynamic Trunking Protocol):

- DTP یک پروتکل مورد استفاده در تنظیم اتصال‌های ترانک (Trunk) بین دستگاه‌های سیسکو است.
- اصولاً DTP به ایجاد اتصالات ترانک بین دو دستگاه سیسکو کمک می‌کند.
- DTP بر روی اتصالات Ethernet اعمال می‌شود.
- از دستور زیر برای غیرفعال کردن DTP بر روی یک پورت استفاده می‌شود:


   ```
   switchport nonegotiate
   ```

2. VTP (VLAN Trunking Protocol):

- VTP یک پروتکل مورد استفاده برای توزیع و مدیریت اطلاعات VLAN در شبکه‌های سیسکو است.
- از VTP برای انتقال اطلاعات مربوط به VLAN‌ها بین دستگاه‌های سیسکو (مثل سوئیچ‌ها) استفاده می‌شود.
- VTP به تنظیم و هماهنگی VLAN‌ها در تمام دستگاه‌های متصل به شبکه کمک می‌کند.
- از دستورات زیر برای تنظیم VTP استفاده می‌شود:
- فعال‌سازی VTP:


    ```
    vtp mode server
    ```
   
- تنظیم نام دامنه VTP: ``` vtp domain domain_name ```
- تنظیم پسورد VTP (اختیاری): ``` vtp password password ```

توجه داشته باشید که استفاده از DTP و VTP باید با دقت انجام شود و در تنظیمات شبکه‌تان متناسب با نیازهای امنیتی و مدیریتی شما تنظیم گردد. همچنین، برای تغییر تنظیمات شبکه سیسکو همیشه باید از دستورات مربوطه با دقت استفاده کرد و موارد امنیتی را در نظر گرفت.

1. DTP (Dynamic Trunking Protocol):

- DTP به تنظیم اتصالات ترانک (Trunk) در شبکه کمک می‌کند. اتصال‌های ترانک از اهمیت بالایی برای ارتباط میان دو سوئیچ یا دستگاه میانی در یک شبکه سیسکو برخوردارند.
- DTP از پنج حالت اصلی برای یک اتصال ترانک پشتیبانی می‌کند: "Dynamic Auto"، "Dynamic Desirable"، "Trunk"، "Access" و "Nonegotiate".
- توصیه می‌شود که از حالت‌های "Trunk" و "Nonegotiate" استفاده شود تا اتصال‌های ترانک به طور صریح تنظیم شوند و از حالات پویا جلوگیری شود.

2. VTP (VLAN Trunking Protocol):

- VTP به توزیع و مدیریت اطلاعات VLAN (Virtual LAN) در شبکه کمک می‌کند. VLAN‌ها به تقسیم بندی شبکه به گروه‌های منطقی و ایجاد ایزوله‌سازی بین دستگاه‌ها می‌پردازند.
- از VTP برای توزیع تغییرات در اطلاعات VLAN، ایجاد و حذف VLAN‌ها، و همگام‌سازی تنظیمات VLAN در تمام دستگاه‌های مشترک در یک دامنه VTP استفاده می‌شود.
- برای ایمنی و امنیت، توصیه می‌شود که دستگاه‌ها در حالت "Server" تنظیم شوند و به این دقت تنظیمات VTP انجام شود تا از تغییرات غیرمجاز جلوگیری شود.

در هر صورت، تنظیمات شبکه باید با دقت و با توجه به نیازهای شبکه و امنیت تعیین شوند و تغییرات با دقت انجام شوند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

جمع‌بندی:

- DTP (Dynamic Trunking Protocol) یک پروتکل استفاده می‌شود تا اتصالات ترانک (Trunk) بین دستگاه‌های سیسکو تنظیم شوند. می‌توانید از دستور `switchport nonegotiate` برای غیرفعال کردن DTP بر روی یک پورت استفاده کنید.


- VTP (VLAN Trunking Protocol) برای توزیع و مدیریت اطلاعات VLAN در شبکه‌های سیسکو مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به نیاز شبکه و امنیت، تنظیمات VTP را با دقت و با دستوراتی مانند `vtp mode server`, `vtp domain`, و `vtp password` اعمال می‌کنید.

دستورات DTP (Dynamic Trunking Protocol) برای پیکربندی ترانک ها در دستگاه های سیسکو می‌باشند. در زیر، تعدادی از دستورات DTP در سیسکو را برای پیکربندی ترانک ها نشان داده‌ام:

1. فعال کردن DTP بر روی یک پورت:


  ```
  interface FastEthernet0/1
  switchport mode dynamic desirable
  ```

2. غیرفعال کردن DTP بر روی یک پورت و تنظیم آن به حالت "ترانک" (Trunk) دستی:


  ```
  interface GigabitEthernet0/1
  switchport nonegotiate
  switchport mode trunk
  ```

3. نمایش وضعیت DTP بر روی یک پورت:


  ```
  show interfaces interface_name switchport
  ```

4. تنظیم VLAN پیشفرض برای یک پورت ترانک:


  ```
  interface GigabitEthernet0/1
  switchport trunk native vlan vlan_id
  ```

لطفاً توجه داشته باشید که DTP به صورت پیش‌فرض در بیشتر تنظیمات سیسکو فعال می‌باشد. برای ایمنی بیشتر شبکه، معمولاً توصیه می‌شود DTP را غیرفعال کرده و ترانک‌ها را به صورت دستی تنظیم کنید.

استفاده از این پروتکل‌ها باید با دقت و در راستای نیازهای شبکه شما صورت گیرد تا از تنظیمات نادرست و مشکلات امنیتی جلوگیری شود.

 1. Entering the English page