تقلب و تاثیرات آن بر جامعه

تقلب به معنای استفاده از روش های نادرست و ناشایست برای کسب مزیت در یک رقابت یا فعالیت است. این عمل باعث تخریب اعتماد عمومی و ایجاد ناهنجاری در رفتارهای اجتماعی می شود.

تاثیرات تقلب بر جامعه

روش های مقابله با تقلب

  1. ورود به صفحه فارسی