مفهوم شیء‌ گرائی در برنامه نویسی

شی گرا بودن در زبان‌های برنامه‌نویسی به معنای استفاده از مفهوم‌های شیء (Object) است که دارای ویژگی‌ها (Properties) و رفتارها (Behaviors) هستند. این مفهوم به برنامه‌نویس این امکان را می‌دهد که برنامه را به شیء‌های مستقل تقسیم کند و با هم تعامل داشته باشد.

مفاهیم مقدماتی شی گرا:
1. کلاس (Class):
یک الگوی تعریف شیء با ویژگی‌ها و رفتارها.
2. شیء (Object):
نمونه‌ای از یک کلاس که دارای ویژگی‌ها و رفتارهای مشخصی است.


```python
class Car:
  def __init__(self, make, model):
    self.make = make
    self.model = model
    self.speed = 0

  def accelerate(self):
    self.speed += 10
    print(f"The car is now moving at {self.speed} km/h.")

# ایجاد یک شیء از کلاس Car
my_car = Car("Toyota", "Camry")

# استفاده از رفتارها
my_car.accelerate()
```

مفاهیم پیشرفته شی گرا:
1. انکاپسولیشن (Encapsulation):
محدود کردن دسترسی به ویژگی‌ها و رفتارها به داخل کلاس. 2. وراثت‌بخشی (Inheritance):
ارث‌بری ویژگی‌ها و رفتارها از یک کلاس به کلاس دیگر.
3. پلی‌مورفیسم (Polymorphism):
امکان استفاده از یک رفتار با شکل‌های مختلف.


```python
class ElectricCar(Car):
  def __init__(self, make, model, battery_capacity):
    super().__init__(make, model)
    self.battery_capacity = battery_capacity

  def accelerate(self):
    self.speed += 20
    print(f"The electric car is now moving at {self.speed} km/h.")

# ایجاد یک شیء از کلاس ElectricCar
my_electric_car = ElectricCar("Tesla", "Model S", 100)

# استفاده از رفتارها با پلی‌مورفیسم
my_electric_car.accelerate()
```

با این مفاهیم، برنامه‌نویسان می‌توانند کدهای ساختارمند، قابل توسعه و قابل‌نگهداری بنویسند.
1. انکاپسولیشن (Encapsulation):
- محافظت از داده‌ها با استفاده از private و public در ویژگی‌ها و متدها.
- این اصل کمک می‌کند تا تغییرات در داخل یک کلاس بدون تأثیر بر بخش‌های دیگر برنامه اعمال شود.

2. وراثت‌بخشی (Inheritance):
- امکان استفاده مجدد از کد با به اشتراک گذاشتن ویژگی‌ها و رفتارها از یک کلاس به کلاس دیگر.
- سهولت در توسعه کلاس‌ها با افزودن یا تغییر ویژگی‌ها و رفتارها.

3. پلی‌مورفیسم (Polymorphism):
- امکان استفاده از یک رفتار با شکل‌های مختلف برای اشیاء مختلف.
- سهولت در تعامل با شیء بدون نیاز به جزئیات داخلی آن.

جمع‌بندی:
شی گرا بودن در برنامه‌نویسی یک رویکرد کلان است که به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهد که برنامه‌هایشان را با استفاده از تقسیم‌بندی به شیء‌ها، ارث‌بری و پلی‌مورفیسم، سازماندهی و بهینه‌سازی کنند. این اصول باعث سهولت در توسعه، نگهداری و تست برنامه‌ها می‌شوند و به برنامه‌نویسان امکاناتی مانند بازنویسی کد، افزودن ویژگی‌ها و تعمیر خطاها را فراهم می‌کنند.

1. انکاپسولیشن (Encapsulation):
- در انکاپسولیشن، داده‌ها و عملیات مرتبط به یک شیء در یک واحد محافظت شده جمع می‌شوند. به این ترتیب، تغییرات در داخل کلاس بدون تأثیر بر سایر بخش‌های برنامه اعمال می‌شود.


```python
   class BankAccount:
     def __init__(self, balance):
       self.__balance = balance # ویژگی خصوصی

     def get_balance(self):
       return self.__balance

     def deposit(self, amount):
       self.__balance += amount
   ```

در اینجا، `__balance` به عنوان یک ویژگی خصوصی (private) استفاده شده است.
2. وراثت‌بخشی (Inheritance):
- این اصل به برنامه‌نویس این امکان را می‌دهد که یک کلاس جدید را بسازد که از ویژگی‌ها و رفتارهای یک کلاس موجود به ارث ببرد.


```python
   class Animal:
     def speak(self):
       pass

   class Dog(Animal): # ارث‌بری از Animal
     def speak(self):
       return "Woof!"

   class Cat(Animal): # ارث‌بری از Animal
     def speak(self):
       return "Meow!"
   ```

در اینجا، `Dog` و `Cat` از کلاس `Animal` ارث‌بری کرده‌اند و رفتار `speak` را پیاده‌سازی کرده‌اند.
3. پلی‌مورفیسم (Polymorphism):
- این اصل به برنامه‌نویس این امکان را می‌دهد که یک رفتار را برای اشیاء مختلف پیاده‌سازی کند.


```python
   def animal_sound(animal):
     return animal.speak()

   dog = Dog()
   cat = Cat()

   print(animal_sound(dog)) # خروجی: Woof!
   print(animal_sound(cat)) # خروجی: Meow!
   ```

در اینجا، تابع `animal_sound` می‌تواند برای اشیاء مختلفی از کلاس `Animal` (مانند `Dog` و `Cat`) باشد. با ترکیب این اصول، برنامه‌نویسان قادر به ساختاردهی منطق برنامه و مدیریت پیچیدگی‌ها در آن هستند. این اصول در طراحی و توسعه‌ی نرم‌افزارهای بزرگ و پیچیده به شدت موثر واقع می‌شوند.

 1. ورود به صفحه فارسی