مقاله: مهارت بیش از میزان الزام یا اورکوالیفای

چکیده:

این مقاله به بررسی پدیده‌ی اورکوالیفای یا مهارت بیش از میزان الزام در محیط کار می‌پردازد...

تأثیرات مثبت اورکوالیفای:

  1. افزایش توانمندی سازمانی: مهارت های بیش از حد ممکن است به ارتقاء توانمندی سازمانی منجر شود.
  2. نوآوری و ارتقاء فرآیندها: افراد با مهارت بیشتر در مواجهه با چالش‌ها و مسائل پیچیده به نوآوری و بهبود فرآیندها کمک می‌کنند.

تأثیرات منفی اورکوالیفای:

  1. کاهش رضایت شغلی: افراد ممکن است احساس کنند که توانمندی‌های زیادشان به نحوی در شغل کنونی خود استفاده نمی‌شود.
  2. افزایش نرخ ترک شغلی: افراد ممکن است به دنبال فرصت‌های شغلی دیگر بگردند که با مهارت های آن‌ها سازگارتر باشد.

راهکارها برای مدیریت اورکوالیفای:

  1. برنامه‌ریزی شغلی هوشمند: ایجاد برنامه‌های شغلی مناسب با مهارت های افراد.
  2. توسعه مهارت های فردی: ارتقاء مهارت های فردی به منظور سازگاری با نیازهای بازار کار.
  1. ورود به صفحه فارسی