توضیحات SOC و تی‌رها

SOC (Security Operations Center)

SOC یا مرکز عملیات امنیت (Security Operations Center) به سازمان‌ها کمک می‌کند تا از داده‌ها، سیستم‌ها و شبکه‌های خود در برابر تهدیدات سایبری محافظت کنند.

تی‌رهای SOC

Tier 1: تحلیلگر سطح ابتدایی (Alert Analyst / Triage Analyst)

وظایف اصلی:

مهارت‌ها:

Tier 2: تحلیلگر سطح متوسط (Incident Responder / Security Analyst)

وظایف اصلی:

مهارت‌ها:

Tier 3: تحلیلگر سطح پیشرفته (Threat Hunter / Advanced Security Analyst)

وظایف اصلی:

مهارت‌ها:

Tier 4: تحلیلگر سطح متخصص (SOC Manager / Security Architect)

وظایف اصلی:

مهارت‌ها:

Tier 5: تحلیلگر سطح راهبردی (Chief Information Security Officer - CISO)

وظایف اصلی:

مهارت‌ها: