STP VLAN BPDU ROOT ID  Root Bridge Priority

در شبکه‌های سیسکو، تنظیمات مربوط به STP (Spanning Tree Protocol) به تنظیمات مختلفی مانند BDU (Bridge Protocol Data Units)، BPDU Root ID، Root Bridge ID و Priority ارتباط دارد. در زیر به توضیحاتی درباره هر یک از این موارد می‌پردازم:

1. BDU (Bridge Protocol Data Units):
- BPDUها پیام‌هایی هستند که توسط دستگاه‌های شبکه برای تبادل اطلاعات STP استفاده می‌شوند. - مواردی که در BDU قرار دارند شامل اطلاعات مانند Root ID، Bridge ID و Priority هستند.

2. BPDU Root ID:
- این مورد شامل اطلاعات مربوط به دستگاهی است که به عنوان روت بریج در شبکه شناخته می‌شود. - Root ID شامل Bridge ID و Priority است. Priority یک مقدار 16-bit است که به عنوان اولویت برای انتخاب روت بریج استفاده می‌شود.

3. Root Bridge ID:
- این مورد نیز شامل اطلاعات مربوط به روت بریج است، اما بر خلاف BPDU Root ID، این اطلاعات شامل آدرس MAC روت بریج است.
- MAC Priority نیز یک مقدار 16-bit است که از بیت‌های 0 تا 3 برای اولویت Priority و بیت‌های 4 تا 47 برای MAC آدرس استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهید یک دستگاه سیسکو به عنوان روت بریج تعیین کنید:

- پیکربندی Priority برای این دستگاه:
- مقدار Priority را به یک مقدار کمتر از دیگر دستگاه‌ها تنظیم کنید، مثلاً ۴۸۰۰۰.
- تنظیمات بایت Priority:
- بیت‌های 0 تا 3: 1100 (معادل 12 در دهدهی)
- بیت‌های 4 تا 15: 0000 (برای MAC آدرس)
- پس از تنظیمات، دستگاه شما به عنوان روت بریج شناخته خواهد شد و اطلاعات مربوط به آن در BPDUها ارسال می‌شود.

یک نمونه از دستورات مورد استفاده در سیسکو IOS که برای تنظیم Priority و MAC آدرس مورد استفاده قرار می‌گیرند:

1. تنظیم Priority:


```
Switch(config)# spanning-tree vlan <VLAN_ID> priority <VALUE>
```

این دستور برای تنظیم Priority برای یک VLAN خاص استفاده می‌شود. مقدار `<VALUE>` باید بین ۰ و ۶۵۲۷۶ باشد.

2. تنظیم MAC آدرس:


```
Switch(config)# spanning-tree vlan <VLAN_ID> root mac-address <MAC_ADDRESS>
```

این دستور برای تنظیم MAC آدرس دستگاه به عنوان روت بریج برای یک VLAN خاص استفاده می‌شود. `<MAC_ADDRESS>` آدرس MAC دستگاه مورد نظر است.
با استفاده از این دستورات، می‌توانید تنظیمات STP مربوطه را بر روی دستگاه‌های شبکه سیسکو خود انجام دهید.

برای تنظیمات و تغییرات در Root ID در شبکه‌های سیسکو، از دستورات زیر استفاده می‌شود:

1. تنظیم Root Bridge Priority:


```
Switch(config)# spanning-tree vlan <VLAN_ID> root primary
```
یا
```
Switch(config)# spanning-tree vlan <VLAN_ID> root secondary
```

این دستورات برای تنظیم دستگاه به عنوان روت بریج با اولویت بالا یا پایین استفاده می‌شود. برای مثال، `root primary` دستگاه را به عنوان روت بریج با اولویت بالا تنظیم می‌کند.

2. تنظیم MAC آدرس به عنوان Root Bridge:


```
Switch(config)# spanning-tree vlan <VLAN_ID> root mac-address <MAC_ADDRESS>
```

این دستور برای تنظیم یک دستگاه با آدرس MAC خاص به عنوان روت بریج استفاده می‌شود.
به عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهید یک دستگاه با پریوریتی بالا به عنوان روت بریج تنظیم کنید:


```
Switch(config)# spanning-tree vlan 10 root primary
```

با استفاده از این دستور، دستگاه شما به عنوان روت بریج برای VLAN با شماره ۱۰ تنظیم می‌شود و اطلاعات Root ID مربوطه در BPDUهای ارسالی تغییر می‌کند.

در تنظیمات و تغییرات مربوط به Priority در شبکه‌های سیسکو، از دستورات زیر استفاده می‌شود:

1. تنظیم Priority برای یک VLAN خاص:


```
Switch(config)# spanning-tree vlan <VLAN_ID> priority <VALUE>
```

این دستور برای تنظیم Priority برای یک VLAN خاص استفاده می‌شود. مقدار `<VALUE>` باید بین ۰ و ۶۵۲۷۶ باشد.

2. تنظیم Priority به عنوان Root Bridge:


```
Switch(config)# spanning-tree vlan <VLAN_ID> root primary
```
یا
```
Switch(config)# spanning-tree vlan <VLAN_ID> root secondary
```

این دستورات برای تنظیم دستگاه به عنوان روت بریج با اولویت بالا یا پایین استفاده می‌شود.

3. تنظیم مقدار Priority برای تمام VLANها:


```
Switch(config)# spanning-tree vlan root primary
```
یا
```
Switch(config)# spanning-tree vlan root secondary
```

این دستورات برای تنظیم دستگاه به عنوان روت بریج با اولویت بالا یا پایین برای همه VLANها استفاده می‌شود.
به عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهید Priority برای VLAN 10 را تنظیم کنید:


```
Switch(config)# spanning-tree vlan 10 priority 24576
```

این دستور، دستگاه شما را به عنوان روت بریج برای VLAN با شماره ۱۰ تنظیم می‌کند و مقدار Priority را به ۲۴۵۷۶ تنظیم می‌کند.

  1. ورود به صفحه فارسی